Om studien

Hur går studien till?

Deltagande i studien innebär två intervjuer som pågår cirka två 45 minuter var. Intervjuerna genomförs av Malin Gunnarsson. Intervjun omfattar öppna frågor där vi samtalar om bland annat din livssituation, beroendets karaktär och utveckling över tid.

Mellan intervjuerna ber vi dig skriva i en dagbok om aktiviteter, situationer och tankar relaterade till ditt beroende. Dagboken kommer att användas som underlag när vi träffas för den andra intervjun. Dagboken skickas ut som genom ett enkätverktyg veckovis.

Intervjuerna kan genomföras via Skype eller telefon, beroende på vad du föredrar. Ljudet spelas in om du ger ditt samtycke till det.

Frivillighet

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.

Hantering av data och sekretess

Informationen vi samlar in kommer enbart att användas i forskningssyfte och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av den. Ingen kommer få veta hur just du har svarat, varken behandlingspersonal eller någon anhörig.

När vi rapporterar studiens resultat i form av citat från intervjuerna kommer du att avidentifieras. Dina åsikter och erfarenheter kommer inte kunna knytas till dig.

Information om studiens resultat

Undersökningens resultat kommer att publiceras som vetenskapliga artiklar i facktidskrifter. Du kan välja att ta del av kommande resultat på vår hemsida www.su.se/publichealth. Du har rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Om du vill ta del av studiens resultat eller dina individuella data kan du ta kontakt med de ansvariga.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Det kan upplevas som känsligt att dela med sig av erfarenheter av legala och illegala substanser eller andra problematiska beteenden. Du väljer själv vad du vill dela med dig av till forskarna. Du kan när som helst välja att inte svara på vissa frågor eller att avbryta ditt deltagande i studien. Vi stämmer kontinuerligt av med dig hur du förhåller dig till ditt deltagande. Vid behov av behandling kan vi hänvisa dig vidare, men vi kan inte lova snabbare eller bättre hjälp till följd av detta.

Projektet ‘”Addiction” som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelser av självbiografiska berättelser om beroende’ genomförs av Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2018-01297). Projektet är granskat och godkänt av Etikprövningsmyndigheten (dnr. 2019-06473). All insamlad data behandlas i enlighet med GDPR.

Annons
%d bloggare gillar detta: